top of page

ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПОЛИТИКА ЗА ПОЛЗВАНЕ

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящите Общи условия уреждат използването на уебсайта www.gora.eco и регламентират отношенията между ГОРА ПРОДЖЕКТ ЕООД, с фирмен данъчен номер BG206622541, седалище и адрес на управление – София, България, ул. Острец 32. наричана „Дружеството“ и лицата, ползващи онлайн магазина - „Потребител/и“.

2. Приемането на настоящите Общи условия от страна на Потребителите е задължително условие за сключването на договор за покупко-продажба между Дружеството и Потребителите.

3. С натискане върху бутона „Съгласен съм с общите условия“, Потребителят декларира, че е прочел и разбрал настоящите Общи условия, съгласява се с тях, приема ги без забележки и се задължава да ги спазва.

4. Общите условия са задължителни за всички Потребители. Дружеството си запазва правото едностранно да

променя Общите условия, като промените влизат в сила незабавно след оповестяването им на интернет страницата www.gora.eco. ​Ние ви препоръчваме внимателно да прочетете условията, нашата политика за "бисквитки" и нашата политика за поверителност (съвместно наричани по-долу, "политики за защита на данните"), преди да използвате този уебсайт.

 

II.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ РЕГИСТРИРАНЕ

5. Потребителите дават своето съгласие и декларират, че при използване на онлайн магазина www.gora.eco ще предоставят вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на регистрационната форма. Дружеството не носи отговорност за невярно/неточно изпълнена поръчка във връзка с получена от Потребителите невярна, неточна, непълна и неактуална информация.

 

III. ЛИЧНИ ДАННИ

6. Дружеството е администратор на лични данни, съгласно Закона за защита на личните данни.

7. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Дружеството за целите на изпълнение на договора за покупко – продажба и доставка на поръчани стоки.

8. Дружеството гарантира на своите потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставени или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общи условия.

9. Дружеството защитава личните данни на Потребителя, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка.

10. При спазване на действащото законодателство и настоящите Общи условия, Дружеството може да използва личните данни на Потребителя единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъде съобразено с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морал и добрите нрави.

11. Дружеството се задължава да не разкрива никакви лични данни за Потребителя на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и др., освен в случаите когато е получил изрично писмено съгласие на Потребителя; информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. В тези случаи Дружеството е длъжно да предостави информацията по силата на закона.

12. Съгласно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си лични данни, които е въвел и/или са станали достояние на Дружеството  при използване на сайта, както и за целите за извършване на поправка в предоставените лични данни.

 

IV. ПРЕДСТАВЯНИ СТОКИ И УСЛУГИ НА САЙТА

 

13. Онлайн магазина www.gora.eco предлага разнообразна гама от стоки.

14. Към всяка стока в сайта е предоставена информация за цена, основни характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагане на извършването на информиран избор от Потребителя при покупка на продукта.

16. Дружеството си запазва правото да променя по всяко време и без предупреждение информацията, публикувана на сайта, включително и информацията, която се отнася до стоки, услуги, цени и характеристики на стоките. Потребителите се считат информирани за посочените промени и промените влизат в сила от датата на публикуването им. Възможно е към момента на извършване на поръчката част от информацията в сайта да не е актуална или наличностите на стоките да бъдат изчерпани. Във всички тези случаи, Потребителят ще бъде информиран на предоставения от него телефон или електронен адрес за контакт.

17. Всички посочени в сайта цени са в български лева и с включен ДДС. Стойността на пощенските/транспортните разходи, свързани с доставката се начислява на края на всяка поръчка и е изрично посочена, преди потвърждаване на поръчката.

18. За всяка стока, предлагана в сайта, е посочена редовната цена на стоката, без намаление.

19. В случаите, когато за определени стоки, предлагани в сайта, е налице намаление от редовната цена, на която стоката се предлага, наред с редовната  й цена, се посочва и съответната намалена цена, както и срокът, за който стоката ще бъде намалена, ненадвишаващ 1 календарен месец.

V. УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКА НА СТОКА

20. Потребителят разполага с няколко опции за пазаруване в Онлайн магазина www.gora.eco

- да се регистрира с потребителско име и парола. Регистрацията е изцяло доброволна и безплатна.

-  да избере опция „Поръчай“ – в този случай Потребителят трябва да попълни личните си данни, данните за доставка и метода на плащане.

- да избере опция „Бърза поръчка“ – в този случай Потребителят трябва да въведе телефонния си номер и email адрес.

21. Потребителят следва да въведе актуални, верни, пълни и точни данни, в противен случай носи отговорност за неточното изпълнение на поръчката.

22. Потребителят има право по всяко време след регистрацията да променя въведените данни, с изключение на случаите на потвърдена от Дружеството поръчка.

23. Потребителят носи изцяло отговорността за опазване на своето потребителско име и парола за профила си в онлайн магазина, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и парола.

VI.ПОРЪЧКИ

24. Потребителят има право да поръчва всички стоки, посочени в онлайн магазина. При извършване на поръчката, Потребителят има право да избере вида на стоките, количеството им и начина на плащане, според предложените на сайта възможности.

25. По всяко време преди окончателното потвърждение на поръчката с натискане на бутона потвърди, Потребителят има право да извършва промени в избраните от него стоки.

26. Заявката се счита за подадена след кликване на бутона „Съгласен съм с общите условия“ и натискане на бутона „Завърши поръчката“. Завършването на поръчката чрез натискането на съответния бутон има правно обвързваща сила: с подаване на заявката Потребителят заявява своето изрично съгласие, че приема имейл потвърждение на поръчката, отправено му от Дружеството за предоставяне на информация и потвърждение на сключения договор.

27. Дружеството изпраща имейл, с който потвърждава поръчката или го уведомява за липса на поръчана стока.

28. Изпращането на поръчката от Потребителя и потвърждението на конкретната поръчка от страна на Дружеството са условията, при наличието, на които договорът за покупко-продажба на стоки от онлайн магазина www.gora.eco се счита за сключен. Изпращането от страна на Дружеството на потвърждение на конкретната поръчка обвързва дружеството и Потребителя от условията на договора и от условията на настоящите Общи условия, както и от съответните разпоредби на Закона за защита на потребителите.

29. Дружеството има право да променя цените, посочени в сайта по свое усмотрение, по всяко време без да е длъжно да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е посочена на сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, „Дружеството има право да откаже изпълнението на поръчката и не дължи друго обезщетение на потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или  депозирани от Потребителя за отменената поръчка.

VII. ЗАПЛАЩАНЕ НА ЗАКУПЕНА СТОКА

30. Потребителят може да заплати цената на поръчаната стока чрез:

  • Банков превод, посредством дебитна или кредитна карта

  • Наложен платеж

С приемането на настоящите Общи условия, потребителят дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща авансово на Дружеството цялата продажна цена на поръчаната стока.

31. При избран начин на плащане „Наложен платеж“  Потребителят се задължава да заплати в момента на доставката на куриера, извършващ доставката, пълната стойност на стоката, ведно с цената за доставка на стоката, посочена в поръчката, съгласно настоящите Общи условия.

32. При избран начин на плащане „Банков прево